Проблемът

за домашното насилие

 – жертви

и насилници

 

     Кризисен център „Сама­рян­ска къща” се намира бли­зо до град Стара Загора. Съ­зда­ден е и се управлява от Сдру­жение „Са­ма­ряни”.Сдру­же­ние „Са­ма­ря­ни” е ор­га­ни­за­ция, която пре­до­ставя ус­луги за деца и се­мей­ства в риск от 1998 г. Ор­га­ни­за­цията е лицен­зи­ран доставчик на социални услуги и към на­стоящия момент работи в ня­кол­ко направления:

     •  Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/- Ос­нов­на­та цел на Комплекса е да се подкрепят и подпомогнат семействата на тери­то­рия­та на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши ка­па­цитетът и раз­вият уменията им за родителстване и по този начин се предотврати изо­ста­вя­не­то на деца и настаняването им в специализирани институции. Дей­ност­та на Ком­плекса включва Център за обществена подкрепа и Звено “Майка и бебе”, в които ще се предлагат услуги в общността по благосъстояние и закрила на децата в об­щи­на Стара Загора. Те предлагат форми на грижи за деца в общността и деца в риск, като се осигури възможността да растат в семейна или близка до семейната среда.

     •  Програма за превенция на ХИВ/СПИН сред проституиращи - Звено за промоция на здравето (за про­ституиращи млади хора)

   - разпространяване на кон­су­ма­тиви за безопасни сексуални и инжекционни практики;

   - първоначални медицински из­следвания на рискови прак­ти­ки;

   - здравни консултации и обу­чение;

   - предоставяне на образо­ва­тел­ниматериали;

   - насочване и придружаване до здравни и социални служби.

     •  Социално пред­при­ятие– Целта е да се генерират приходи за обезпечаване на част от социалните услуги, ко­ито организацията предо­ста­вя.

     •  Кризисен Център „Самарянска къща”– В цен­тъ­ра намират подслон жени и деца–жертви на домашно на­силие. Към центъра съ­ще­ству­ва действаща кон­сул­та­ти­в­на ли­ния, на която потърпевши мо­гат да получат информация и консултиране. Често клиенти потърсили помощ на линията биват настанени в Центъра. Там се осигурява не­об­хо­димата материална, емоционална или юри­ди­ческа помощ.

     Професионалната помощ на жертви на домашно насилие е труден и про­дъл­жи­те­лен процес, изискващ както работа с непосредствени кризиснисъстояния и трав­ма­тичен опит, така и социална работа относно посредничество при търсене на ра­бо­та и квартира след излизане от центъра. За голяма част от жените настанявани в Центъра е непосилно да се справят самостоятелно след напускане на за­щи­те­но­то про­странство, най-вече поради икономически причини. Много от жените са при­нудени да се върнат при съжителя или съпруга-насилник. Тогава всичко за­по­чва от­начало. Даже и жената да успее да напусне окончателно насилника,той на­мира друга жертва.

     В България засега е по-разпространен подходът помощта да се насочва само към жертвите. И това е разбираемо, но възниква въпросът колко е ефективен такъв под­ход. Професионалните интервенции спрямо упражняващия насилие са преди всичко санкциите пред­видени в закона, което обаче, както мо­жем да пред­по­ло­жим, е не­до­статъчно, за да се про­мени ефи­касно и осъ­зна­то де­струк­тивното по­ве­де­ние.

     Мно­го че­сто упо­тре­бя­ва­щи­ят насилие има не­раз­ре­ше­ни про­блеми със за­ви­си­мос­ти и то­ва до­пъл­ни­телно затруднява раз­ре­ша­ва­нето на ситуацията от самосебе си.

     Така бавно и постепенно чрез опи­та достигнахме до убеждението, че е не­обходимо да се насочим към про­фе­сионална работа и с хората из­вър­ш­ващи домашно насилие. В момента предстои стартиране на „Програма за партньори употребяващи домашно насилие”. Тук е мястото да изкажа благодарности към организаторите на Международна лятна школа, защото именно там затвърдихме увереността си, че сме поели в правилна и по-мъ­д­ра посока. Почерпихме конкретни идеи и инструменти за организирането и стар­ти­рането на такава програма и в Стара Загора.

     Защо според нас има смисъл да се оказва професионална помощ на хора, упо­требяващи домашно насилие? Една от причините е, че отчитаме ефекта на мултиплициране на насилието. Жертвата е крайният резултат на един дълъг про­цес, протичащ в семейството, а понякога и в обществото. Често преди да стане на­силник, употребяващият насилие сам е бил жертва или свидетел на насилие в се­мейството си. Това не бива да се из­пол­зва като извинение за поведение, но ни дава ясна представа за не­об­хо­ди­мостта от комплексен подход в слу­чаи­те, когато това е възможно.

     Ние добре разбираме, че работата в мре­жа е повече от необходима и това обуславя много тясно сътрудничество с полицейските служители, Прокуратура, Съд, Отдел „Закрила на детето”.

 

     Надяваме се начинанието ни да има успех и да даде шанс на клиенти, които досега не са обхванати от професионална помощ.

13.08.07 г.

гр. Стара Загора

 

 

Татяна Кючукова,

психолог

(координатор на Кризисен център

и ръководител на Сектор

„Консултиране на родители”

към КСУДС)