ХРОНИКА

 

Димитър БАХЧЕВАНОВ
Стара Загора

 

 

Борбата със зависимостите

е основен приоритет в Полша

 

     Програмите за превенция на зависимости, за терапия и социализация на деца и младежи са основен приоритет в Полша. По тях работят общински центрове, неправителствени организации, църквата и държавни институции. И тези програми имат ефект за разлика от плахите първи стъпки в тази об­ласт, които се правят у нас през последните години.

     Програмите са насочени към различни видове зависимост – алко­хол­на, от наркотици, пристрастяване към компютри, телевизия, анорексия, були­мия и т. н. Регионалната програма “Alkohol & Drug” на Фондация “Стефан Ба­тори” организира от 17 до 20 септември семинар по проблемите на пре­вен­ция­та и борбата със зависимостите при подрастващите, в който участваха жур­налисти от страни от бившия СССР и България.

     „Медийната подкрепа е много необходима при провеждането на тези проекти, както и фокусирането на обществото върху тези проблеми”, заяви ди­ректорът на програмата Ева Войдило-Ошатинска.

     Най-значимият проблем във всички страни е алкохолната зависимост, въпреки че на преден план винаги се говори повече за наркозависимите. Всъщност алкохолът е едно от най-лесно достъпните вещества, като зло­упо­тре­бата с него носи тежки социални последствия. В Полша продажбата на алкохол на лица под 18 г. е забранена, но и там, въпреки значително по-строгия контрол, се увеличава броят на младите хора, употребяващи и зло­употребяващи с пиенето. Проблеми в семейството възникват, дори и когато само един негов член има проблеми с този вид зависимост. В Полша обаче има изградена още през 90-те години ефективна система за превенция, те­ра­пия и ресоциализация на това заболяване. Успоредно с центровете за лечение съществуват групи за психотерапия, групи за самопомощ, работещи по схемата на “Анонимните алкохолици” (АА). Всички средства от акцизите вър­ху продажбата на алкохол се разпределят в общинските бюджети в спе­циа­лен фонд и те могат да се усвояват единствено по програми за превенция и борба със зависимости. У нас законодателите не са стигнали до подобно решение.

     Много от лекторите на семинара също са алкохолици, които обаче имат “щат на трезвеене”, т. е. не са пили алкохол повече от 10 години. Пости­жение, за което тук само можем да мечтаем. Днес самите те активно помагат на други свои сънародници да преодолеят алкохолната зависимост. Освен това, Фондация “Стефан Батори” активно оказва методическа помощ и ор­га­низира семинари зад граница – в страните от бившия СССР и България. Една от главните цели на тези семинари е популяризирането на движението на Ано­ним­ните Алкохолици сред специалистите в България и поощряването на дей­ността на групите на АА (има ги в столицата, Стара Загора, Бургас, Варна и Раднево). „Създаването на такива групи в затвора или психиатричните бол­ни­ци е важна крачка, тъй като след края на наказанието, или след при­ключване на лечението, те могат да станат ядката, която да продължи психо­ло­гичната терапия и на следващ етап”, смята д-р Иван Добринов от рад­нев­ската психиатрична болница, инициатор за създаването на група на АА там.

     Специално внимание се обръща и на съзависимите – т. е. на чле­но­вете на семействата на алкохолици. В Полша се работи по много програми за ресоциализация на деца от т. нар. трудни семейства. Ако бащата е алкохолик, то светът на детето също коренно се различава от този на “нормалните” негови връстници. Много по-голяма е вероятността то да бяга от училище, да нарушава закона и т. н. Затова в специални групи различни организации устройват летни лагери, създават театрални терапевтични трупи и др. Про­веждат се много и различни мероприятия, с които са ангажирани лекари, пси­холози, педагози, циркови артисти, свещеници... Интересна е инициативата на Фондация “АВС XXI” – “Цяла Полша чете на децата”. В основата й е из­следване, което показва, че средно на ден едно дете прекарва 1/2 час с майка си, 7 минути с баща си и 4 часа пред телевизора. Телевизията обаче развива по различен начин психиката, влияе отрицателно върху възприемането на информация. Така се е родил проектът, в който известни хора четат на подрастващите различни произведения от полската и световна литература. Освен това, кампанията се рекламира по медиите, има специален списък за родители с подходящата литература за различни възрасти. По този начин са­ми­те родители се сти­му­лират да четат на сво­ите деца, за да ги на­у­чат и те самите да обикнат че­те­нето. Към про­екта има интерес от САЩ, Бел­гия и бал­тий­ските страни. Скоро стар­тира и “Цяла Чехия че­те на де­цата” – една ини­ци­а­ти­ва, която ус­пе­шно би мо­гла да се проведе и у нас. За нея не са не­об­хо­дими мно­го средства.