ДО ГОСПОЖА ЕВА ВОЙДИЛО

РЪКОВОДИТЕЛ

НА МЕЖДУНАРОДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

ЗА ЗАВИСИМОСТИТЕ

В ИЗТОЧНА И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА

КЪМ ФОНДАЦИЯ „СТЕФАН БАТОРИ”

 

 

     Уважаема госпожо Войдило,

     Ние сме специалисти от Бъл­га­рия – психолози, социални ра­бот­ници и психиатри, които еже­днев­но работим със зависими към алкохол и наркотици и с техните се­мейства.

     Обнадеждени сме от дей­ност­та на Фондация „Стефан Ба­то­ри” през последните години, за ко­ято приоритет е подкрепата към проблемите на зависимото по­ведение. Част от нас имаха възможността да участват в организирани от Вас обучения. Това ни помага много в ежедневната ни работа.

     Нуждата от информационна, консултативна и терапевтична дейност при нас непрекъснато нараства. Наркотрафикът, дистрибуцията, употребата на нар­котици и алкохол през последните години се превърнаха в едно от най-сериозните предизвикателства за обществото и особено за подрастващото поколение.

     Въпреки че вече сме член на ЕС, в България се наблюдават много тре­вож­ни явления. Нашите деца започват да употребяват алкохол средно на два­на­десет и половина години. Проучвания на Националния център по нар­ко­ма­нии сочат, че 5% от гимназистите пият алкохол всеки ден. Броят на жените, които прекаляват с алкохола, се е увеличил двойно за последните 10 години. Общият брой на зависимите от алкохол у нас е близо 300 000 души.

     Тревожно е и положението с употребата на наркотични вещества. В по­след­ните години Българиясе превърна от транзитна страна във все по-голям център за производство на синтетични наркотици.

     Последното изследване в училищата за средно образование показва, че 26% от учениците поне един път са опитвали марихуана, или това са 150-200 000 души. В България особено проблемно вещество е хероинът, който се употребява от 20 000-30 000 души. Официалните данни, с които разполагаме за починали от свръхдоза през последните две-три години, са около 200 души. Наблюдава се лавинообразно увеличаване броя на употребяващите сти­му­лан­ти – основно амфетамини, метамфетамин, кокаин. Поради въздействието си тези вещества водят до вълна от агресия и насилие.

     Десет на сто или 1 342от лишените от свобода в България са нар­ко­за­ви­си­ми, най-голяма концентрация на зависими има в затворите в Бургас, Варна, Софияи Стара Загора, като се наблюдава тенденция на повишаване на броя им.

     До момента на територията на област Стара Загора, където живеем, няма из­градена система от последователни дейности, както и връзка между струк­ту­рите, ангажирани с проблема.

     Част от нас, които работим в Държавна психиатрична болница – гр.Раднево от години се опитваме да създадем ефективна лечебна програма, въпреки финансовите затруднения, разрушената база и недостига на обучен персонал. Имаме изградени отношения на сътрудничество с регионални и на­цио­нални структури: Национален център по наркомании – София, „Институт по поведенчески стратегии”, „Институт по екология на мисленето”, Дневен център „Солидарност” – София, Сдружение „Майки срещу дрогата” – Плов­див, Областна пробационна служба – Ст.Загора и др. Преминали сме раз­лич­ни форми на специализирано обучение в областта на превенцията, кон­сул­та­тив­ната дейност и терапията на зависимите поведения.

 

     Вярваме, че ще ни подкрепите в усилията да получим повече знания и уме­ния, като продължите дейностите на Фондация „Стефан Батори” в Бъл­га­рия. Издаваното списание „АркА” е изключително популярно и полезно за на­шите клиенти. За момента то е единственото с такава тематика на бъл­гар­ски език.

 

     Желаем Ви здраве! Оставаме с надежда!

 

04.06.2008 г., гр.Стара Загора

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

Д-р Донка Стойчева Терзиева

Христо Стойчев Колев

Татяна Георгиева Кючукова

Радост Михова Найденова

Динка Жекова Колева

Цветелина Иванова Дянкова

Д-р Иван Добринов Иванов

Д-р Екатерина Христова Бирникова

Боряна Трифонова Стефанова