A- A A+

РЕХАБ

Виктор Ошатински

превод: Васил Петров

редактор: Аделина Петрова

коректор: Жасмина Кръстева

Тази книга е издадена благодарение на Фондация „Батори", Варшава, и със съдействието на Фондация „ИМЕОН БАЛКАНИ", София

Издателят разрешава препечатването на откъси или отделни глави от книгата с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от книгата на Виктор Ошатински "РЕХАБ"


         Виктор Ошатински - юрист и социолог, е професор в Централноевропейския университет в Будапеща. Той преподава и в много университети в САЩ и Европа. През 1988 г. основава в Полша, където и живее, Комисия за образование в областта на алкохолизма и другите зависимости към фондация "Стефан Батори", на която е председател до 1995 г. Понастоящем е член на борда на директорите на Института "Отворено общество" (Open Society Institute), който финансира фондации в над 30 страни.

     Виктор Ошатински е автор на близо 20 книги на историческа, социална, правна, научна тематика и в областта на зависимостите. Книгата му "Грях или болест" е преведена на много езици.

Заглавие
Начало
Ден първи, сряда
Ден втори, четвъртък
Ден трети, петък
Ден четвърти, събота
Ден седми, вторник
Ден осми, сряда
Ден девети, четвъртък
Ден десети, петък
Ден единадесети, събота
Ден дванадесети, неделя
Ден тринадесети, понеделник
Ден четеринадесети, вторник
Ден петнадесети, сряда
Ден шестнадесети, четвъртък
Ден седемнадесети, петък
Ден осемнадесети, събота
Ден деветнадесети, неделя
Ден двадесети, понеделник
Ден двадесет и първи, вторник
Ден двадесет и втори, сряда
Ден двадесет и пети, събота